นัดเดียวป้องกันโรคมาลาเรียในผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน

จากผล การทดลองทางคลินิกของ National Institutes of Health Phase 1 ที่ ตีพิมพ์ใน วารสาร The New England Journal of ยา . การทดลองทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่า L9LS...