World of Warcraft Dragonflight เพิ่ม Twitch Drops สำหรับการแข่งขันสู่ World First

ก่อนการแข่งขัน Race to World First ในสัปดาห์หน้า Blizzard ประกาศ Twitch Drops อีกสองรายการในเร็วๆ นี้ใน World of Warcraft: Dragonflight เร็วๆ นี้ ผู้เล่น World of...